Tafsir Surat al-Kawthar
Diya al-Ummah, Al-Shaykh, Pir, Muhammad Karam Shah